شیوه های فرزندپروری والدین و عوامل تعیین کننده بر آنها

شیوه های فرزندپروری والدین و عوامل تعیین کننده بر آنها

ابعاد شیوه های فرزندپروری
پایان نامه شیوه های فرزندپروری
الگوهای شیوه های فرزندپروری
شیوه های فرزندپروری بامریند
شیوه های فرزند پروری در اسلام
خانواده و شیوه های فرزند پروری
شیوه های فرزند پروری در روانشناسی
نظریه های شیوه های فرزند پروری
تاثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان

رفتن به سايت اصلي

هدف از این پایان نامه بررسی شیوه های فرزندپروری والدین و عوامل تعیین کننده بر آنها می باشد.

 

 

تاریخچه فرزند پروری در ایران

در ایران باستان به طور کلی در تعلیم و تربیت دو طریقه معمول بود: اول اینکه حدود برنامه و مدت تحصیل، انتخاب آموزگار ودستور تحصیل توسط والدین انتخاب شود و آنها در پرورش کودک آزاد باشند، دوم اینکه دولت در تمام عوامل تربیت دخالت داشته باشد. در حالت دوم کودکان برای احراز پست های مهم مملکتی آموزش می دیدند و عقاید خاصی مانند یگانگی شاه و نشستن او بر تخت سلطنت به خواست خدا به کودکان تلقین می شد که البته هدف از آن ایجاد یگانگی در بین قابیل مختلف و ازدیاد قدرت و شوکت برای مملکت بود(الماسی ،1377) تا زمان قاجار خانواده ها خود مسئول تعلیم وتربیت فرزندان خود بودند و بر حسب قدرت مالی و سطح فرهنگی به فرزندان خود خواندن و نوشتن می آموختند.

 

از اواخر حکومت قاجار مدارس به شکل جدید در ایران تأسیس شد و دولت ها خود را مسئول امر آموزش و پرورش احساس کردند و قوانینی را در این باره تصویب کردند و وزارت آموزش تأسیس شد(جهانگرد،1375) وکم کم نگرش ها و نظریه های غرب درباره شیوه های تربیت فرزند درون ایران نفوذ کرد. خانواده های ایرانی قرن ها به روش خودشان رشد کردند. آنها تحت تأثیر فرهنگ ایران باستان، اسلام و نظام های ارتباطی مغولی و ترکیه ای قرار گرفتند(ناصحی،1992) از آنجا که 99% مردم ایران را مسلمانان تشکیل می دهند تربیت ایرانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر فرهنگ اسلامی است(ناصحی،1992). لطف آبادی(1381)تقسیم بندی جدیدی از سبکهای فرزندپروری که با ویژگی های ملی ایرانی همخوانی بیشتری دارد ارائه کرده است. او با برسی هفتاد و پنج هزار نفر و با توجه به موضوعات مختلف 

 

 

پنج نوع خانواده را به این شرح از یکدیگر تفکیک کرد:
الف) خانواده منسجم و صمیمی: وجود ارتباط نزدیک و صمیمانه بین اعضا، وجود انتظار از یکدیگر از نظر دریافت صمیمیت و محبت و رفتارهای مورد قبول، وجود اعتماد بین اعضای خانواده و حل مشکلات خانواده از طریق گفتگو های آرام و صمیمانه.

ب) خانواده پاسخگو: وجود قدرت و ابهت احترام برانگیز پدر و مادر، احساس مسئولیت در پدر و مادر نسبت به فرزندان و ارائه کمک به آنها، شرکت دادن فرزندان در تصمیم گیریها و واگذاری
 فرصت های تصمیم گیری شخصی به فرزندان، درک وضعیت فرزندان و پاسخگویی به نیازهای آنان.

 

ج) خانواده بی تفاوت: بی توجهی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر و عدم حمایت از فرزندان، عملکرد هریک از اعضا خانواده به دلخواه و میل شخصی خود، رها شدگی هریک اعضا به حال خود، عدم دخالت پدر و مادر در کارها و رفتارهای فرزندان، فقدان انتظار از فرزندان، دلمشغولی هریک از اعضا به مسائل خود.

 

د) خانواده مستبد: زورگویی بزرگترها به کوچکترها در خانواده، انتقال محبت اندک و فشار فراوان به فرزندان، انتظارات بیش از حد از فرزندان، تعیین مقررات رفتاری بیشمار و دشوار برای فرزندان بدون توجه به نیاز های آنان، انتظار اطاعت بی چون و چرا، محدود کردن آزادی های طبیعی فرزندان و فقدان گفتگوی متقابل بین والدین و فرزندان.

 

ه) خانواده آشفته: ناآرامی در فضای خانواده و بین پدر و مادر، وجود اختلاف و درگیری بین والدین و فرزندان، وجود تنبه بدنی و کتک کاری در خانواده، وجود تنبیه کلامی و اهانت به یکدیگر و فقدان احترام متقابل و روابط دوستانه در خانواده

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه    4
2- 1  تعریف خانواده    4
2 – 2 نقش والدين در رفتار فرزند    7
2 – 3 دلبستگي و پيوند والديني    9
2 – 4 تأثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان    10
جدول 2-1  تأثیر فضای خانواده بر کودکان    11
2 – 5  شیوه های فرزند پروری    14
2 – 6 تاریخچه شیوه فرزند پروری    15
2- 7  تاریخچه فرزند پروری در ایران    18
2 – 8  بنیان نظری روشهای فرزند پروری و تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه    20
الگوهای مختلف روابط والد- فرزند در دیدگاه یکسویه    22
شیوه فرزند پروری شیفر    22
شکل 2 – 1 الگوهای فرزندپروری شیفر    23
جدول2-2 ابعاد شیوه های  فرزند پروری والدین از نگاه شیفر ؛ اقتباس از شیرازی،1385    24
شیوه های فرزندپروری بامریند    25
پذیرندگی-  پاسخ دهندگي    27
توقع     داشتن    27
پایین    27
شکل 2-2     نمایش چهار شیوه فرزند پروری در دو بعد پذیرندگی و توقع داشتن    27
شیوه فرزندپروری مقتدرانه    27
شیوه فرزندپروری مستبدانه    29
شیوه فرزندپروری سهل گیرانه    30
شیوه فرزندپروری مسامحه کار    31
جدول 2-3: تاثیرات حاصل از شیوه های مختلف فرزند پروری در دوران کودکی وبزرگسالی، بامریند،1991به نقل از برنز،2006 ،ترجمه سعیدی،1391).    33
شیوه های جدید فرزندپروری بامریند    34
جدول 2-4 : ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین دایانا باوم مریند؛ اقتباس از برنز،2006    36
الگوهای والد- فرزند در دیدگاه دو سویه    42
رویکرد بازتابی یا آینه گونه” تأثیر کودکان بر والدین”    42
نظریه تأثیرمتقابل    43
2-9عوامل تعیین کننده شیوه های فرزندپروری والدین    44
2-10نقش تفاوت های جنسی در نحوه برخورد والدین    46
2-11روش فرزندپروری ، دخالت والدین در فعالیتهای مدرسه و پیشرفت تحصیلی نوجوانان    56
2-12محیط خانه، خود پنداری و پیشرفت تحصیلی: یک هدف مدلسازی متداول    57
منابع فارسی    62

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

 

مبانی نظری بررسی و مقایسه مدارس براساس ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه

مبانی نظری بررسی و مقایسه مدارس براساس ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه مدرسه یادگیرنده مدارس یادگیرنده سازمان یادگیرنده پیتر سنگه سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش سازمان یادگیرنده در مدارس ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس مدرسه به مثابه سازمان یادگیرنده…

پاورپوینت فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

پاورپوینت فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی پاورپوینت فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی تعیین موجودی نیروی انسانی تهیه فهرست موجودی مهارتها سیستم اطلاعاتی منابع انسانی (HIRS)…

عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه

عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه پایان نامه انگیزش پایان نامه انگیزش کارکنان عوامل انگیزشی کارکنان نظریه های محتوایی انگیزش نظریه های فرآیندی انگیزش پایان نامه عوامل موثر بر انگیزش کارکنان عوامل موثر در انگیزش کارکنان عوامل محتوایی موثر بر انگیزش…

ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ساله و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن

ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ساله و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن پایان نامه مدیریت زمان پایان نامه مهارت مدیریت زمان مهارت مدیریت زمان جوانان مهارت مدیریت زمان نوجوانان میزان مهارت مدیریت زمان در جوانان…

بررسی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران از گذشته تاکنون

بررسی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران از گذشته تاکنون شرکت در جرم ارکان شرکت در جرم شرکت در جرم در قانون جدید شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران تحولات مفهوم شرکت در جرم شرکت در جرم در…

دانلود تحقیق بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی

دانلود تحقیق بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی تحقیق بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی رفتن به سایت اصلی بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی, بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات…

تقویت هوش فرهنگی و ارائه مدل های مختلف برای آن

تقویت هوش فرهنگی و ارائه مدل های مختلف برای آن کلمات کلیدی : الگوهای هوش فرهنگی تعریف مفهومی هوش فرهنگی تعریف عملیاتی هوش فرهنگی تحقیق کامل هوش فرهنگی مراحل شش گانه تقويت هوش فرهنگي مدل هاي مختلف تقويت هوش فرهنگي…

فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش در کتابخانه

فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش در کتابخانه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش مبانی نظری مدیریت دانش در کتابخانه پیشینه تحقیق مدیریت دانش در کتابخانه پیشینه داخلی مدیریت دانش در کتابخانه پیشینه خارجی مدیریت دانش در…

پاورپوینت واژگان بسته های اطلاعاتی

پاورپوینت واژگان بسته های اطلاعاتی پاورپوینت واژگان بسته های اطلاعاتی چیست پاورپوینت درمورد واژگان بسته های اطلاعاتی پاورپوینت درباره واژگان بسته های اطلاعاتی پاورپوینت واژگان بسته اطلاعاتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت واژگان بسته های اطلاعاتی جهت رشته ی…

گزارش کارآموزی رشته مواد و سرامیک با عنوان کارخانه نازسرام میبد

گزارش کارآموزی رشته مواد و سرامیک با عنوان کارخانه نازسرام میبد کانی های غیر فلزی کارخانه نازسرام میبد صنایع کاشی و سرامیک دانلود گزارش کارآموزی رشته مواد و سرامیک با عنوان کارخانه نازسرام میبد دانلود گزارش کارآموزی رشته مواد دانلود…

پاورپوینت کتاب روانشناسی رشد 1 علی اکبر شعاری نژاد

پاورپوینت کتاب روانشناسی رشد 1 علی اکبر شعاری نژاد پاورپوینت روانشناسی رشد(1)علی اکبر شعاری نژاد پاورپوینت روانشناسی رشد از علی اکبر شعاری نژاد پاورپوینت درس روانشناسی رشد علی اکبر شعاری نژاد پیام نور رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت روانشناسی…

خلاصه کتاب مدیریت راهبردي پیرز و رابینسون - مدیریت استراتژیک

خلاصه کتاب مدیریت راهبردي پیرز و رابینسون - مدیریت استراتژیک خلاصه مدیریت راهبردي پیرز و رابینسون مدیریت استراتژیک رفتن به سایت اصلی خلاصه کتاب مدیریت راهبردي پیرز و رابینسون - مدیریت استراتژیک در 12 فصل جداگانه ( 42 صفحه بسیار کاربردی ) بصورت فایل پی…

بررسی معادن و ذخایر نمکی ایران و جهان با تاکید بر معادن‌ فعال‌ نمک‌ شهرستان‌ گرمسار

بررسی معادن و ذخایر نمکی ایران و جهان با تاکید بر معادن‌ فعال‌ نمک‌ شهرستان‌ گرمسار گنبدهای نمکی ذخایر نمک ایران معادن نمکی ایران معادن‌ فعال‌ نمک‌ شهرستان‌ گرمسار بررسی معادن و ذخایر نمکی ایران و جهان با تاکید بر…

پاورپوینت فارسی عمومی

پاورپوینت فارسی عمومی دانلود پاورپوینت فارسی عمومی پاورپوینت فارسی عمومی رشته ادبیات فارسی عمومی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فارسی عمومی جهت رشته ادبیات در قالب 206 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

تبیین رقابت های منطقه ای در تحولات اخیر سوریه با نظریه توازن قدرت در تحولات سوریه

تبیین رقابت های منطقه ای در تحولات اخیر سوریه با نظریه توازن قدرت در تحولات سوریه کلمات کلیدی : پایان نامه بحران سوریه پایان نامه در مورد سوریه عوامل موثر در تحولات سوریه پایان نامه در مورد تحولات سوریه نقش…

دانلودکارآموزی با موضوع

دانلودکارآموزی با موضوع کلمات کلیدی : دانلودکارآموزی با موضوع رفتن به سایت اصلی نام فایل : کارآموزی با موضوع فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 24 حجم : 12 مگابایت موضوع كار آموزي : كارخانه رب خرم فاروج فهرست مطالب…

پاورپوينت معرفی GAC اسلاید 15

پاورپوينت معرفی GAC اسلاید 15 پاورپوينت معرفی GAC سازمان های بین المللی اینترنت GAC معرفی GAC پاورپوینت درسی GAC پاورپوینت درسی معرفی GAC دانلود قالب پاورپوینت معرفی GAC دانلود قالب پاورپوینت GAC پاورپوینت پایان نامه GAC رفتن به سايت اصلي…

پاورپوینت افزايش ظرفيت در فيبر نوری تك مدی

پاورپوینت افزايش ظرفيت در فيبر نوری تك مدی پاورپوینت اجزای فیبر نوری پاورپوینت فیبر نوری در مخابرات پاورپوینت انواع فیبر نوری پاورپوینت ساخت فیبر نوری پاورپوینت کاربرد فیبر نوری در روشنایی پاورپوینت مزایای فیبر نوری رفتن به سايت اصلي دانلود…

ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران

ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران رضایت زناشویی رضایت زناشویی در پرستاران بررسی میزان رضایت زناشویی در پرستاران دانلود پایان نامه رضایت زناشویی دانلود پایان نامه رضایت زناشویی در پرستاران ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل…

ارزیابی عوامل تاثیرگذار در بهره وری کارمندان سازمان

ارزیابی عوامل تاثیرگذار در بهره وری کارمندان سازمان دانلود پایان نامه بهره وری بهره وری كاركنان عوامل موثر در بهره وری كاركنان ارزیابی عوامل تاثیرگذار در بهره وری کارمندان سازمان بهره وری كاركنان كارخانه‌ آسفالت سازی سازمان مهندسی عمران شهر…

مقاله ترجمه شده مدیریت،مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان فاکتورهای اصلی موفقیت سازمانی در انتخاب بانکداری الکترونیکی در بانک Woolwich

مقاله ترجمه شده مدیریت،مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان فاکتورهای اصلی موفقیت سازمانی در انتخاب بانکداری الکترونیکی در بانک Woolwich تغییر سازمانی تجارت الکترونیکی بانکداری الکترونیکی فاکتورهای اصلی موفقیت و بررسی موردی دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت،مهندسی کامپیوتر و…

بررسی پیشینه پوشش و لباس،جریانهای تاثیر گذار بر آنها و ارتباط آنها با مد و طراحی

بررسی پیشینه پوشش و لباس،جریانهای تاثیر گذار بر آنها و ارتباط آنها با مد و طراحی تاریخچه لباس پیشینه نحوه پوشش جریانهای تاثیر گذار بر پوشش و لباس ارتباط پوشش و لباس با مد و طراحی دانلود پایان نامه ارتباط…

پاورپوینت انواع بیونیک و ساختار آن

پاورپوینت انواع بیونیک و ساختار آن پاورپوینت تاریخ علم بیونیک پاورپوینت مقاله بیونیک پاورپوینت سازه های معماری بیونیک پاورپوینت معماری بیونیک و الهام از طبیعت پاورپوینت بیودیزاین و معماری بیونیک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت انواع بیونیک و ساختار آن جهت…

نقش ارتباط باز در ایجاد دلبستگی ایمن والد و کودک

نقش ارتباط باز در ایجاد دلبستگی ایمن والد و کودک انواع الگوهای ارتباطی الگوهای ارتباطی والد و کودک  ایجاد دلبستگی ایمن والد و کودک چرخه ایمن در در ارتباطات والد و کودک چرخه اضطرابی در در ارتباطات والد و کودک…

تحقیق درباره اضطراب و روابط آن با متغیرهای دیگر

تحقیق درباره اضطراب و روابط آن با متغیرهای دیگر علائم اضطراب تحقیق در مورد اضطراب توصیف بیماران مضطرب ظاهر عمومی فرد مضطرب ظاهر رفتاری فرد مضطرب الگوي سه نظامي از اضطراب رفتن به سايت اصلي هدف از این نوشتار تحقیق…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *